☂♥دل گرفته♥☂

☂♥دلم گرفته♥☂


http://www.axgig.com/images/87471669484618634178.jpg

 

گاهی نباید ناز کشید

نباید آه کشید

نباید انتظار کشید

نباید درد کشید

نباید فریاد کشید

تنها باید دست کشید و رفت


[ چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 14:53 ] [ ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ ] [ ]






http://www.axgig.com/images/42881482493010805297.jpg

 

من از تمام دنیـــا …

فقط آن دایـــره ی مشکے چشمـــان تـــو را میخواهم ..،

وقتے که در شفافیتش ……..

بازتاب عکس خـــودم را میبینم …!!!


[ چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 14:49 ] [ ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ ] [ ]







What is love? What is separation?
عشق چیه؟ جدایی چیه؟

Why is it only hurting me?
چرا اینا فقط به من آسیب می زده؟

Making me never able to love again
باعث میشه دوباره هرگز قادر نباشم عاشق بشم


[ جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 11:53 ] [ ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ ] [ ]






تنهایے آنجایے ωـت ڪـہ نبوכنت آـه هیچڪس را بلنכ نڪنכ !


[ سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 19:1 ] [ ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ ] [ ]






مـهـربـانـی تـا کـــــــی ؟؟
بـگـذارسـخـت باشم و سـرد !!
بـاران کـه بـاریــد … چـتـر بـگـیـرم و چـکـمـه !!!
خـورشـیـدکـه تـابـیـد … پـنـجـره ببـندم و تـاریـک !!!
اشـک کـه آمـد … دسـتـمـالـی بـردارم و خـشـک !!!
او کـه رفـت نـیـشخـنـدی بـزنـم و سـوت . . .


[ پنجشنبه سیزدهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 19:3 ] [ ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ ] [ ]






اینــــــــــقدر با راه رفتن زمین را لگد نکن

آخـــــــــــرش باید 

در آغــــــــــــوشش بخوابــی . . .

 


[ یکشنبه نهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 14:39 ] [ ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ ] [ ]






http://www.axgig.com/images/96100831241772116363.jpg

 

همه می خواهند جای تو را بگیرند!!!!

بی آنکه بدانند تو هم دیگر جایی نداری ...!!!


[ جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 9:55 ] [ ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ ] [ ]






http://www.axgig.com/images/84001531740683329734.jpg

خيانت جالبي بود!

تهيه كننده دوستم،كارگردان عشقم...!!!


[ جمعه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 15:49 ] [ ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ ] [ ]






http://www.axgig.com/images/03577272164370070543.jpg

بیـــــــــآ میخــوآهَمـ رآزی رآ بِگـــویَمـ
پِسـَر هآ عَروســــک ندآرَنــد
دَردُ دِل کَردَن و حَرفـ زَدَن رآ یآد نَگـــرفتهـ اَند
نِگــــآه کُن.....!!
خوبـ دَعوآ میکُنَند
فَقَط بَلَدَنــــد اَسبآب بآزی هآیِشآن رآ خَرآب کُنَن
پِســــر هآ اَشکـ هَمــ نَدآرَنــــــد
میتَرسَـــــند مَردیشآن زیرهـ سوآل بِرَوَد
می شِنَـــوی..؟؟!!
تَــهِـ صِدآیَشـ گِریـــــهـ ای بی صِدآست
نِگــآهَش کُن ....
وَقـــتی خَستهـ اَســت
وَقـــتی مَریــضـ اَســت
وَقتـــی دِلســـوزی بَرآیَشـ نیــستـ
پِدَرَتـ وَقتی مآدَرَتـ نیست چِقَدر پیــــر اَست؟؟
میدآنَمـ اَز پِسَرهآ نآرآحَتیــ
میدآنَمـ جِر زَنی میکُنــــند
بی مَعرِفَتَنـــــــد
بَد حَرفــ میزَنَــند
بآزی بَلـــد نیستَــند
آنهـــآ تَقـــصیری نَدآرَنــــد
کَـــسی او رآ مِثــلِ تو نآز نَکـــردهـ اَســــت
گُل سَر بهـ موهآیَش نَزَدهـ اَستـ
صـــورَتَشـ رآ نَبوسیدهـ
او بِجــآیِ بوســـهـ سیلی خوردهـ اَســـت
تآ یآدَشـ بِمآنَد
مَــــــــــرد بآیَد قَوی بآشَد
دُخــــتَرَک
پِسَرهآیی هَستَنــــــــــد نِمــی شِکَنَنـــــد
مَگَر....
بِدَستـ دُختَرَکـــــي...


[ جمعه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 12:8 ] [ ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ ] [ ]






گاهی غرور بهتر است... تا کسی احساس بزرگی نکند...


[ پنجشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 9:40 ] [ ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ ] [ ]






 

http://www.axgig.com/images/01362441791049118970.jpg

دِلــــم بــاران می خواهــــد
بــارانی آرام…. امــــا طـولانــــــــــــی
تا دسـت در دسـتِ قطــــره هـایش
و پـا به پـایِ نمنــــــاکـی اش
تمــــام کـوچــه بــاغ ها را
با پـــاهایی بِرَهنــــــــــه قــدم زنــــم
مــن بُغـــــــ ــــض کنــم
آسمــــــان ببـــارد


[ پنجشنبه نهم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 11:57 ] [ ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ ] [ ]






تنهایی یعنی

شب ها اونقدر شعر بخونی

رو تختت فکر خیال کنی

تا بالاخره با اشک خوابت ببره

من همیشه اینگونه می خوابم …


[ شنبه چهارم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 19:24 ] [ ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ ] [ ]






http://www.axgig.com/images/88105647048246607499.jpg


[ دوشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۳ ] [ 16:15 ] [ ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ ] [ ]






در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست ؟

 

مثل آرامش بعد از یک غم,مثل پیدا شدن یک لبخند

 

مثل بوی نم بعد از باران

 

در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست؟!

 

من به آن محتاجم....


[ دوشنبه یکم دی ۱۳۹۳ ] [ 13:45 ] [ ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ ] [ ]






بارون مي باره...

                    چيك

                          چيك

                                چيك

                                      چيك 

                                            چيك

 

مي باره، مي باره، مي باره...

دلم ميخواد فقط بارون بباره فقط بياد هيچي نگم و فقط بياد.

بياد و همه زشتي ها رو پاك بكنه.

 

http://www.axgig.com/images/91997996837101242557.jpg

 


[ شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 0:21 ] [ ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ ] [ ]





Designer by : Themesky