آدمــها کنــارت هستند . . تا کـــی؟ تا وقتـــی که به تو احتــیاج دارند ! از پیشــت میروند یک روز . . کدام روز ؟ وقتی کســی جایت آمد ! دوستــت دارند . . تا چه موقع ؟ تا موقعی که کسی دیگر را برای دوســت داشـتن پیــدا کنـند ! میگویــند عاشــقت هســتند برای همیشه ! نه . . . ! فقط تا وقتی که نوبت بــــــازی با تو تمام شود. . و این است بازی باهــم بودن .تاريخ : جمعه هجدهم مهر 1393 | 14:3 | نویسنده : ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |

آنقـــــدر از دلتنگــی هایم برایــش خــواهم گــفت

 تا ســرخ شــود

 تا نــم نـــم بگــــرید

 آن وقــت رهــایــش میکــنم

 و مــی دانـــم کــسی هــرگـــز نخـــواهــد دانست

 غــم آن روز بــارانــی

 همــه از دلـــتنگــی های من بودتاريخ : جمعه چهارم مهر 1393 | 13:3 | نویسنده : ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |
وقتی دلتنگم بشقاب ها را نمی شکنم
شیشه ها را نمی شکنم
غــرورم را نمی شکنم
دلت را نمی شکنم
در این دلتنگی ها زورم به تنها چیزی که میرسد ، این بغض لعنتی است …تاريخ : پنجشنبه سوم مهر 1393 | 14:53 | نویسنده : ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |
مــــــــــــــــــــــــــــــن ...
ایــــــــــــــن روزهــــــــــــــا
صـــــــدای ثانــــــیــــه ثاــــــنیـــــه فــرامــــوش شــدنــم را
مــی شــــنوم....تاريخ : چهارشنبه دوازدهم شهریور 1393 | 12:38 | نویسنده : ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |
رفتنت را خیالى نیست
فقط مانده ام چگونه در چشمانى به آن زلالى
جا داده بودى آن همه دروغ راتاريخ : یکشنبه دوازدهم مرداد 1393 | 4:56 | نویسنده : ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |

زنـدگــی انـگــار

 

تـمــام ِ صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مـن !!

 

هـرچــه مـن صـبــوری میکـنـم او بــا بـی صـبـری ِ تـمــام

 

هـول میزنــد

 

بـــرای ضـربــه بـعــد .... !

 

کـمـی خـسـتــگـی در کــن ، لـعـنـتـــی ...

 

خـیــالـت راحـت !!....

 

خـسـتـگــی ِ مــن

 

بـه ایـن زودی هــا دَر نـمـی شـود ...تاريخ : جمعه دهم مرداد 1393 | 2:3 | نویسنده : ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |
ڪجـــآیـــ ـی...
ڪہ ببــیـــنــ ـی
פـــس تـَـنَــفُــــرمـ بـــهـ تـــورآ
میـــآن مردُم جآر میزنَـــــــم 
و פֿـَروآر פֿـَروآر لآیــــڪــــ مــــ ـی פֿـــورב


تاريخ : دوشنبه دوم تیر 1393 | 23:40 | نویسنده : ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |
ﻫـﺮ ﺷـﺐ ﮔﻮﺷﯿﻤـﻮ بر ﻣﯿــﺪﺍﺭﻡ تا اس ام اس ﺷـﺐ
 
ﺑﺨﯿـﺮ را ﺑﮕــﻮﯾﻢ ...
 
یادت ﻫﺴـﺖ ﻫـﺮ ﺷـﺐ راس 11 ﺷـﺐ بخیر را ﻣـﮯ
 
ﻓﺮﺳـﺘﺎﺩﻡ ..
 
ﺗـﺎ ﻫﻤـﺎﻥ ﻣـﻮﻗﻊ ﺯﻧـﮓ ﺑﺰﻧـﮯ...
 
ڪﻠـﯽ ﺑﺨﻨـﺪﮮ ﻭ ﺑﮕـﻮﯾﯽ ﺧـﻮﺍﺏ ﺁﻟـﻮ ﺗـﺎﺯﻩ 11
 
ست. . .!
 
ﭼﻘــﺪﺭ ﺣﯿـﻒ ڪﻪ ﺩﯾـﮕﺮ تو ﻧﯿﺴــﺘﮯ تا ﺷـﺐ ﺑﺨﯿـﺮﺕ
 
ﺑﻬـﺘﺮﯾﻦ ﺷـﺐ بخیر ﺷﺒﻬـﺎﯾﻢ ﺷــﻮﺩ...
 
ﻫـﺮ ﺟـﺎ که ﻫﺴﺘــﮯ ﺍﻣﯿــﺪﻭﺍﺭﻡ در ﺁﺭﺍﻣــﺶ ﺑﺨــﻮﺍﺑﮯ ...
 
ﻣـﻦ ﺷﺒﻬــﺎﯾﮯ ﻃﻮﻻﻧــﮯ ﻫﺴــﺖ که ﺩﯾﮕــﺮ 11 ﻧﻤـــﮯ
 
ﺧﻮﺍﺑــﻢ...
 
http://up.vbiran.ir/uploads/1388413976798996323_1619189_1488298748048288_5131213964223899941_n.jpg


تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم خرداد 1393 | 3:14 | نویسنده : ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |

ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺍﻭﻟﺸﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﮕﺎﺭ
ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ ، ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ
ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﺍﺳﺖ
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻨﺪﺩ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺍﺳﺖ ...
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻏﻠﯿﻆ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﭘﺮ ﺯﺭﻕ ﻭ ﺑﺮﻕ ﺗﺮﯼ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ
ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺗﻮﯼ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﻏﺮﻭﺭ ﺩﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ
ﺑﺪﺍﻥ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺶ ﻫﻢ ﺩﯾﮕﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻋﺸﻖ ﻋﻤﯿﻖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﭼﺸﻤﺶ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﺩ
...
ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺩ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺍﯼ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪﺩ
ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺩ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺍﯼ ﺭﺍ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﻓﺮﺽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
ﺩﯾﮕﺮ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﯼ
ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺑﺒﯿﻨﺪﺕ
ﭼﻬﺎﺭ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﯽ ، ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ ، ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﺁﻧﭽﻨﺎﻧﯽ
ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺍﻭﻟﺸﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺳﺎﺩﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺳﺎﺩﻩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ...تاريخ : جمعه بیست و سوم خرداد 1393 | 12:45 | نویسنده : ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |
سلام دوستان

امشب داغون داغونم

هیچکس رو نداشتم باهاش حرف بزنم

گفتم دردم رو اینجا بگم

امشب بدترین شب زندگیمه

یکی از عزیزترین کسام رو از دست دادم

داغون داغونم

شبتون خوشتاريخ : پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393 | 23:33 | نویسنده : ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |
روزهای سختی در زندگی آدم می رسد

که هیچ کسی حتی نمی پرسد:

" خوبی ؟ "

برای چنین روزهای سخت

نیاز به یگانه مهربان دلسوزی داری
...
به شرطی که در روزهای خوب

فراموشش نکرده باشی
و نامش چه زیباست ...

خدا...


خدا جون ممنوم ازتتاريخ : پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393 | 12:43 | نویسنده : ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |
 

تا آخر بخون ... : (

ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻣﺶ ﺗﻮ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻮﺩ

ﯾﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﮔﻞ ﮔﻠﯽ ﺗﻨﺶ ﺑﻮد

ﺑﺎﻣﻮﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ

ﺍﻭﻣﺪ ﻃﺮﻓﻢ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺩﺍﺩﺍﺷﯽ ؟! ﻣﯿﺎﯼ ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯽ ؟! ﺑﯿﺎ ﺩﯾﮕﻪ…

ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﻧﺎﺯﺵ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻣﯿﺒﺎﺭﯾﺪ

ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﺩﻟﻢ ﻟﺮﺯﯾﺪ

ﻫﻤﻮﻥ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺷﺪﻡ

۳ﺳﺎﻝ ﺍﺯﺵ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺑﻮﺩﻡ

ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻣﻮ ﮐﻠﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﯾﻢ !

آﺧﺮﺵ ﮔﻘﺖ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ

ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ…

ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺗﺎ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﯿﺒﺮﺩﻣﺶ

ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺩﯾﺪﻧﺶ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯿﺸﺪﻡ

ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ !

ﺩﺍﻏﻮﻥ ﻣﯿﺸﺪﻡ ﮐﻪ ﻋﺸﻘﻢ ﻣﻨﻮ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺻﺪﺍ ﻣﯿﺰﻧﻪ

ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﮔﺬﺷﺖ…

ﺷﺐ ﻋﺮﻭﺳﯿﺶ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍﻫﯿﺶ ﮐﺮﺩﻡ

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﺮﻭﺳﺶ ﺷﺪ !

ﻣﻦ ﺭﺍﻧﻨﺪﺷﻮﻥ ﺷﺪﻡ

ﺧﻮﺩﻡ ﺍﺷﮑﺎﺷﻮ ﭘﺎﮎ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ

ﺑﺎ ﭼﺸﺎﯼ ﮔﺮﯾﻮﻥ ﺑﺎﺯﻡ ﮔﻔﺖ : ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ

ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﮔﺬﺷﺖ…

ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮔﺬﺷﺖ…

ﮐﻪ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻓﺖ

ﺑﺎﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺯﯾﺮ ﺗﺎﺑﻮﺗﺸﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ

ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﺍﮔﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﺎﺯﻡ ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﺗﻮﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ !

ﺭﻓﺖ… ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻓﺖ

ﻭ ﺣﺘﯽ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻢ

آﺧﻪ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ

آﺧﻪ ﻻﻣﺼﺐ ! ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ !

ﻣﻦ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ﻭﺍﺳﺖ !

ﭼﺸﺎﺕ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎﻣﻪ…

ﯾﻪ ﺷﺐ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺩﻓﺘﺮ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺸﻮ آﻭﺭﺩ ﺩﻡ خونمون

و ﭼﺸﺎﺵ ﭘﺮﻩ ﺍﺷﮏ ﺑﻮﺩ

ﺩﻓﺘﺮ ﻭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ

ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﻧﺪﻣﺶ ﻣﺮﺩﻡ ! ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺷﺪﻡ ! ﻧﺎﺑﻮﺩ…

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ : ﺩﺍﺩﺍﺷﯽ ! ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ

ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺑﻮﺩﻡ

ﺍﻣﺎ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪﻡ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ !

ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪﻡ ﺩﺍﺩﺍﺷﯽ…

ﺍﻣﯿﺪ ﻭﺍﺭﻡ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯﺗﻮ ﺑﻤﯿﺮﻡ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﻮ ﺑﺨﻮﻧﯽ !

ﺩﺍﺩﺍﺷﯽ ﺑﻬﻢ فحش ﻧﺪﯾﺎ ! ﺩﺍﺩﺍﺷﯽ ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ

ﺩﺍﺩﺍﺷﯽ ﻫﻤﻪ آﺭﺯﻭﻡ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﯼ

ﺩﺍﺩﺍﺷﯽ… :(
_______________________________
حالم گرفته شد به خدا...


تاريخ : سه شنبه بیستم خرداد 1393 | 14:18 | نویسنده : ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |

قلبـــــــ♥ـــــم ...

مثــــــه قبــــــــــــرم ...

فقــــــط جــــــایِ یــــــه نفــــــره ...


تاريخ : سه شنبه بیستم خرداد 1393 | 14:14 | نویسنده : ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |
اخلاقم گند است؟؟
به خودم مربوطه!!

غرورم از حد گذشته؟؟
به خودم مربوطه!! ...

تمام زندگی ام خودخواهانه هست؟؟
زندگی خودمه!!

از عده ای متنفر شدم؟؟
به خودم مربوطه!!

از ناصحان خوشم نمیاد؟؟
سلیقه ی خودمه!!

صدای خنده هام از حد عادی بلندتره؟؟
خوش حالی خودمه!!

عده ای را به فراموشی سپرده ام؟؟
حافظه ی خودمه!! دلم می خواهد اینطوری باشم!!

مجبور به تحمل من نیستید من همینم راضیم از خودم

گيرم که باختم !!!
اما کسي جرات نداره به من دست بزند يا از صفحه بازي بيرونم بندازه،
شوخي نيست

من شــــــــــــــاه شطرنجم !!!
تخريب مي کنم آنچه را که نمي تونم باب ميلم بسازم...

آرزو طلب نميكنم، آرزو ميسازم...

لــــــزومي ندارد من هماني باشم که تو فکر مي کني ،
من هموني ام که حتي فکرش را هم نمي توني بکني ...

لبخند مي زنم و اون فکر ميکنه بازي را برده ،
هرگز نمي فهمه با هر کسي رقابت نمي کنم...

زانو نمي زنم، حتي اگر سقف آسمان ، کوتاهتر از قد من باشد !
زانو نمي زنم، حتي اگر تمام مردم دنيا روي زانوهايشان راه بروند !
من زانو نمي زنم...
درگير من نشو، همـدم نميشوم...

من مسئول حرفها و رفتارهايم هستم، اما مسئول برداشت شما از آنها نيستم...

گفته هایت را روی سنگ هک کردم تا در اولین فرصت سنگ را بر سرت بکوبم ...

تا بـــــــدانی بیهـــــــــــــــــوده گفتن درد داردتاريخ : شنبه هفدهم خرداد 1393 | 15:24 | نویسنده : ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |

 

בختر باس وقتے آقاش פֿـوابـہ بشینـہ
رو ڪمرش تا בیوونـہ شـہ عصبے شـہ בاב بزنـہ
بگـہ بسـہ בیوونم ڪرבے چے میخواے نیم وجبے
زل بزنـہ تو چشاش بگـہ بـــــــــوس..!

 تاريخ : یکشنبه یازدهم خرداد 1393 | 22:5 | نویسنده : ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |
✔هــــی فلانـــــــــــــــــــــ ــــــــی…

عاشقـــــــانه های مــــرا

بـــه خـــــودت نگیـــــر،

مخـــــاطب مــــن،

معشـــــوقـــه ایــست کـــه

وجـــودش را

به دنیـــــایی نمیـــــدهــــم…تاريخ : پنجشنبه یکم خرداد 1393 | 23:55 | نویسنده : ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |

http://axgig.com/images/51738114726315191948.jpg

هـــــرتــبی..
تــبِ عشــــــق نیست،
گــاهی وقــت ها...
بعضی تب ها..
از عفـــونتِ هـــــــوسه ؛
حواستون باشه..!!تاريخ : دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1393 | 19:20 | نویسنده : ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |
[تصویر:  3pduetv3hzrxz50t6l9n.gif]

داغتـــریـن آغــــوش هـــا را از تنـتــــ


و شیـریـــن تـریــن بوسه هـــا را از لبـــانتــــ


بیـــرون میکشـــم


بــه تـلـــافـی تمـــامـ ِ روزهــایـــی کـــه میخــــواهمتــــ


و نیسـتـــی  . . .تاريخ : دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1393 | 18:54 | نویسنده : ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |
من یاد گرفته ام،

وقتی بغض میکنم

وقتی اشک میریزم

منتظر هیچ دستی نباشم....

من یاد گرفته ام

که اگر زمین میخورم خودم برخیزم.....

من یاد گرفته ام

که همه رهگذرند همه

حتی تو .......!!


http://s4.picofile.com/file/7869100000/tumblr_mg48end2TZ1re78keo1_500_large.gifتاريخ : جمعه دوازدهم اردیبهشت 1393 | 1:34 | نویسنده : ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |

بین اینهمه ضمیر؛

فقط " او " کافیست...

هی، هو؛ او

این تشابه، تصادفی نیست.

اینبار تاکید  جمله را عوض میکنم

بین اینهمه ضمیر؛

فقط او " کافی " ست...

تسلیم میشوم و لبخند میزنم...تاريخ : پنجشنبه چهارم اردیبهشت 1393 | 11:40 | نویسنده : ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |
شنیدم وابستشی
روزای خوبی داری باهاش
اونی که دستاشو گرفتی
بهش میگفتم داداش
اونی که رابطشو باهام این آخرا کمش کرد
هرکاری میکردم رفیقم بشه غمش کم
هواشو داشتم
مثه تو تو هر شرایطی
بگو کی بود اونو از خیابونا جمعش کرد
حالا رفته با عشقم یجا ریخته رو هم
داداش قدیم دس خوش خدایی دمت گرم


تاريخ : شنبه بیست و سوم فروردین 1393 | 22:40 | نویسنده : ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |
http://up98.ir/uploads/139644432925161.jpg

صدا بزن مرا
مهم نیست به چه نامی
فقط میم مالکیت را آخرش بگذار
می خواهم باور کنم ، مال تو هستم . . .تاريخ : چهارشنبه سیزدهم فروردین 1393 | 17:43 | نویسنده : ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |
http://www.uploadax.com/images/29973440576056823020.gif


این زمستون هم تموم شد با همه خاطرات تلخش

بیشتر خاطرات تلخ بود :(تاريخ : دوشنبه یازدهم فروردین 1393 | 19:12 | نویسنده : ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |
http://up98.ir/uploads/139610246481481.jpg

عشق یک جوشش کور است

و پیوندی از سر نابینایی،


دوست داشتن پیوندی خودآگاه


واز روی بصیرت روشن و زلال.عشق بیشتر از غریزه آب می خورد و

هرچه از غریزه سر زند بی ارزش است،


دوست داشتن از روح طلوع می کند و


تا هرجا که روح ارتفاع دارد همگام با آن اوج میگیرد.عشق با شناسنامه بی ارتباط نیست،

و گذر فصل ها و عبور سال ها بر آن اثر میگذارد


دوست داشتن در ورای سن و زمان و مزاج زندگی میکند.عشق طوفانی ومتلاطم است
،
دوست داشتن آرام و استوار و پروقار وسرشاراز نجابت.عشق جنون است

و جنون چیزی جز خرابی


و پریشانی “فهمیدن و اندیشیدن “نیست،


دوست داشتن ،دراوج،از سر حد عقل فراتر میرود
و فهمیدن و اندیشیدن رااززمین میکند


و باخود به قله ی بلند اشراق میبرد.عشق زیبایی های دلخواه را در معشوق می آفریند
،
دوست داشتن زیبایی های دلخواه را


در دوست می بیند و می یابد.عشق یک فریب بزرگ و قوی است ،

دوست داشتن یک صداقت راستین و صمیمی،


بی انتها و مطلق.عشق در دریا غرق شدن است،

دوست داشتن در دریا شنا کردن.عشق بینایی را میگیرد،

دوست داشتن بینایی میدهد.عشق خشن است و شدید و ناپایدار،

دوست داشتن لطیف است و نرم و پایدار.عشق همواره با شک آلوده است،

دوست داشتن سرا پا یقین است و شک ناپذیر.ازعشق هرچه بیشتر نوشیم سیراب تر میشویم،

از دوست داشتن هرچه بیشتر ،تشنه تر.عشق نیرویی است در عاشق ،که او را به معشوق میکشاند،

دوست داشتن جاذبه ای در دوست ،


که دوست را به دوست می برد.عشق تملک معشوق است،

دوست داشتن تشنگی محو شدن در دوست.
عشق معشوق را مجهول و گمنام می خواهد تا در انحصار او بماند،

دوست داشتن دوست را محبوب و عزیز میخواهد


ومیخواهد که همه ی دل ها آنچه را او از دوست


در خود دارد ،داشته باشند.تاريخ : شنبه نهم فروردین 1393 | 18:44 | نویسنده : ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |

http://up98.ir/uploads/139610175393971.jpg

دلم تنگ شده
براي وقتي كه مي گفتي :دلم واست تنگ شده
دلم تنگه..
براي بودنت
شايدم لبخند خودم
دلم براي همه چيز تنگ شده جز
نبودنت !
 تاريخ : شنبه نهم فروردین 1393 | 18:33 | نویسنده : ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |

http://up98.ir/uploads/139610149998671.jpg

دستانت را دربرابرم مشت میکنی 


میپرسی گل یا پوچ؟


در دلم میگویم فقط دستان تو....تاريخ : شنبه نهم فروردین 1393 | 18:28 | نویسنده : ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |
http://up.vbiran.ir/uploads/16845139542626122572_1897947_428043797340666_717730259_n.jpg


وقتی به یه آهنگی میرسی که..

باهاش کلی خاطره داری

مهم نیست کجا باشی

کی پیشت باشه

فقط تویی و اون آهنگ

وخاطراتی که ..

لحظه به لحظه برات تازه تر میشند...تاريخ : جمعه هشتم فروردین 1393 | 11:13 | نویسنده : ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |
http://up98.ir/uploads/13959886552161.jpg


ﯾﻪ ﭘﺴﺮﺍﯾﯽ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ . . .
مردونگی توی ظاهرشون داد میزنه
ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﺷﻮﻥ ﻓﺎﺑﺮﯾﮏ ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻪ
ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻟﮑﺴﻮﺯ ﺩﺍﺭﻥ ﻧﻪ بنز . . .
ﺍﻣﺎ ﻣـﺮﺍﻡ ﺩﺍﺭﻥ...
ﭼﺸﻤﺸﻮﻥ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ نمی چرخه . . .
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻮﯼ ﺑﻠﻮﻧﺪ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺁﺑﯽ و گودی کمر نیستن . . .
ﭘﺴﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺯﯾﮑـ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺭﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ
ﭘُــــﺰ ﻧﻤﯿـــــــﺪﻥ
ﭘﺎﺗﻮﻕﺷﻮﻥ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﻭ ﺷﯿﺸﻪ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺸﺮﻭﺑﯽ ﺟﺎﺕ ﻧﯿﺴﺖ . . .
ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻼﻣﺸﻮﻥ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ
ﺑﯽ ﺭﯾﺎ و ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻦ . . .
ﺁﺩﻡ ﻣﯿﺘــﻮﻧﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻪ
ﮐﻨﺎﺭﺷـﻮﻥ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺩﺍﺭﯼ
ﮐﻨـﺎﺭﺵ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﺣﻮﺍﺳﺶ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻧﯿﺴﺖ . . .
ﻭ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻣﺜﻞ ﻫـﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻦ
ﺍﯾﻦ ﺟﻮﺭ ﭘﺴﺮﺍ ﺧﯿﻠﯽ ﻣـﺮﺩﻥ...تاريخ : جمعه هشتم فروردین 1393 | 11:8 | نویسنده : ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |
http://up98.ir/uploads/13959060551881.jpg

من یک امردادی ام...
من سعی می کنم دلتنگیمو قایم کنم...
و منتظر میشم تا طرف ابراز دلتنگی کنه...
ولی وقتی دیدی من ابراز کردم بدون دلم واست خیلیی تنگ شده...
بدون خیلییی دلتنگتم و دیگه از حد خودش خارج شده...
و نتونستم تحملش کنم...تاريخ : پنجشنبه هفتم فروردین 1393 | 12:11 | نویسنده : ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |
http://up98.ir/uploads/139566182802361.jpg


لمس کن کلماتی ر اکه برایت می نویسم ...


تا بخوانی و بفهمی چقدر جایت خالیست ... تا بدانی نبودنت آزارم می دهد ... لمس کن نوشته هایی را که لمس ناشدنیست و عریان ... که از قلبم بر قلم و کاغذ می چکد ...

لمس کن گونه هایم را که خیس اشک است ... لمس کن لحظه هایم را ... تویی که می دانی من چگونه عاشقت هستم، لمس کن این با تو نبودنها را.تاريخ : دوشنبه چهارم فروردین 1393 | 16:29 | نویسنده : ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |
.: Weblog Themes By BlackSkin :.