☂♥دل گرفته♥☂

☂♥دلم گرفته♥☂

نرو بیرون از خونه بی من

نزار تنها دجار افسردگی شم

زود برگرد بیا دوباره پیشم

بدون تو چشای من

به این در بازم خیره

بدون تو نمیشه دلم هنوز گیره

منم که داغون دلم

همیشه با اونه دلم

روزایی که پیش منه

حسابی آرومه دلم

نوشته شده در سه شنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۴ساعت 15:22 توسط ☂♥ム乃乃ム丂♥☂|

غرق دردم ولی میخندم
خنده ای که تلخیش را....
فقط خودم میدانم وخدا میداند...
بدتر از ناله ی کودک از مادر بریده شده
عمق درد من دیدنی نیست
اگر راست می گویی مرابشناس..
بهانه هایم را...
لج کردنم ا...
بچه شدنم را..
کج خلق شدنم را..
تو اصلا میدانی باخود درگیر بودن
یعنی چیه؟
وقتی دلت بخواهد ...
اما شرایط بگوید بیخود...
وقتی پرباشی از هوای خواستن..
اما هراس از آینده ..وسوزن تقدیر...
چهار ستون بدنت را بلرزاند..
این است سهم این روزهای من...

نوشته شده در شنبه چهارم مهر ۱۳۹۴ساعت 20:7 توسط ☂♥ム乃乃ム丂♥☂|

http://www.axgig.com/images/94931940528501956840.jpg

نوشته شده در جمعه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۴ساعت 15:10 توسط ☂♥ム乃乃ム丂♥☂|

بسته راه نفسم بغض و دلم شعله ور است

چون یتیمی که به او ،

فحش پدر داده کسی...

نوشته شده در دوشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۴ساعت 14:5 توسط ☂♥ム乃乃ム丂♥☂|

http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/6/21/13/1434878448926314.jpg

 


خدایا

من فقط یک "مسکن مهر" سراغ دارم

آن هم خانه ی توست

نوشته شده در پنجشنبه چهارم تیر ۱۳۹۴ساعت 15:52 توسط ☂♥ム乃乃ム丂♥☂|

http://www.axgig.com/images/87471669484618634178.jpg

 

گاهی نباید ناز کشید

نباید آه کشید

نباید انتظار کشید

نباید درد کشید

نباید فریاد کشید

تنها باید دست کشید و رفت

نوشته شده در چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 14:53 توسط ☂♥ム乃乃ム丂♥☂|

http://www.axgig.com/images/42881482493010805297.jpg

 

من از تمام دنیـــا …

فقط آن دایـــره ی مشکے چشمـــان تـــو را میخواهم ..،

وقتے که در شفافیتش ……..

بازتاب عکس خـــودم را میبینم …!!!

نوشته شده در چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 14:49 توسط ☂♥ム乃乃ム丂♥☂|


What is love? What is separation?
عشق چیه؟ جدایی چیه؟

Why is it only hurting me?
چرا اینا فقط به من آسیب می زده؟

Making me never able to love again
باعث میشه دوباره هرگز قادر نباشم عاشق بشم

نوشته شده در جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 11:53 توسط ☂♥ム乃乃ム丂♥☂|

تنهایے آنجایے ωـت ڪـہ نبوכنت آـه هیچڪس را بلنכ نڪنכ !

نوشته شده در سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 19:1 توسط ☂♥ム乃乃ム丂♥☂|

مـهـربـانـی تـا کـــــــی ؟؟
بـگـذارسـخـت باشم و سـرد !!
بـاران کـه بـاریــد … چـتـر بـگـیـرم و چـکـمـه !!!
خـورشـیـدکـه تـابـیـد … پـنـجـره ببـندم و تـاریـک !!!
اشـک کـه آمـد … دسـتـمـالـی بـردارم و خـشـک !!!
او کـه رفـت نـیـشخـنـدی بـزنـم و سـوت . . .

نوشته شده در پنجشنبه سیزدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 19:3 توسط ☂♥ム乃乃ム丂♥☂|

اینــــــــــقدر با راه رفتن زمین را لگد نکن

آخـــــــــــرش باید 

در آغــــــــــــوشش بخوابــی . . .

 

نوشته شده در یکشنبه نهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 14:39 توسط ☂♥ム乃乃ム丂♥☂|

http://www.axgig.com/images/96100831241772116363.jpg

 

همه می خواهند جای تو را بگیرند!!!!

بی آنکه بدانند تو هم دیگر جایی نداری ...!!!

نوشته شده در جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ساعت 9:55 توسط ☂♥ム乃乃ム丂♥☂|

http://www.axgig.com/images/84001531740683329734.jpg

خيانت جالبي بود!

تهيه كننده دوستم،كارگردان عشقم...!!!

نوشته شده در جمعه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۳ساعت 15:49 توسط ☂♥ム乃乃ム丂♥☂|

http://www.axgig.com/images/03577272164370070543.jpg

بیـــــــــآ میخــوآهَمـ رآزی رآ بِگـــویَمـ
پِسـَر هآ عَروســــک ندآرَنــد
دَردُ دِل کَردَن و حَرفـ زَدَن رآ یآد نَگـــرفتهـ اَند
نِگــــآه کُن.....!!
خوبـ دَعوآ میکُنَند
فَقَط بَلَدَنــــد اَسبآب بآزی هآیِشآن رآ خَرآب کُنَن
پِســــر هآ اَشکـ هَمــ نَدآرَنــــــد
میتَرسَـــــند مَردیشآن زیرهـ سوآل بِرَوَد
می شِنَـــوی..؟؟!!
تَــهِـ صِدآیَشـ گِریـــــهـ ای بی صِدآست
نِگــآهَش کُن ....
وَقـــتی خَستهـ اَســت
وَقـــتی مَریــضـ اَســت
وَقتـــی دِلســـوزی بَرآیَشـ نیــستـ
پِدَرَتـ وَقتی مآدَرَتـ نیست چِقَدر پیــــر اَست؟؟
میدآنَمـ اَز پِسَرهآ نآرآحَتیــ
میدآنَمـ جِر زَنی میکُنــــند
بی مَعرِفَتَنـــــــد
بَد حَرفــ میزَنَــند
بآزی بَلـــد نیستَــند
آنهـــآ تَقـــصیری نَدآرَنــــد
کَـــسی او رآ مِثــلِ تو نآز نَکـــردهـ اَســــت
گُل سَر بهـ موهآیَش نَزَدهـ اَستـ
صـــورَتَشـ رآ نَبوسیدهـ
او بِجــآیِ بوســـهـ سیلی خوردهـ اَســـت
تآ یآدَشـ بِمآنَد
مَــــــــــرد بآیَد قَوی بآشَد
دُخــــتَرَک
پِسَرهآیی هَستَنــــــــــد نِمــی شِکَنَنـــــد
مَگَر....
بِدَستـ دُختَرَکـــــي...

نوشته شده در جمعه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۳ساعت 12:8 توسط ☂♥ム乃乃ム丂♥☂|

گاهی غرور بهتر است... تا کسی احساس بزرگی نکند...

نوشته شده در پنجشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۳ساعت 9:40 توسط ☂♥ム乃乃ム丂♥☂|


http://up98.ir/uploads/139281647811571.jpg

مــن یک مـــردادیـم...

محکـم تر ازآنـم کـه برای تنــها نـبودنم آنچـه کـه اسـمش را غــرورگذاشته ام، برای کسی بــه زمیــن بکـوبـم. من از تبار مـــــردادم... از نسل شیـر کهکشان...
صمیمی و گرمم.... چون عنصر وجودیم از آتش است و ستارۀ حاکمم خورشید.احساس پاک و خالصی دارم که هیچ گاه نمی میرد...چون فلز وجودم از طلای ناب است. من " اراده میکنم " چون شعار من این است!! مـرا با هیچکس مقایسـه نکن...
که من فرزنـد امــردادم...!

نوشته شده در چهارشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۲ساعت 16:58 توسط ☂♥ム乃乃ム丂♥☂|

داســــــتـان منـــو تــو از اونـجـــــــا شـــروع شـــد
کــه پشــت شیــشــه ی بــی جــان مــانـیـتــور بــه هـــم جـــون دادیـــم ... !
بـا دکمــه هـای ســرد کیبــرد ،
دستـــهـای هــم رو گــرفـتـیــم و گــرمــاش رو حــس کـــردیــم ...!
بــا صـورتــــــکـها ،هـمـدیـگــه رو بــوسیــدیــم و طــعــم لبــهــامــون رو چـشـــیــدیـــم ...!
با صورتکهای خنده ، از تـــــــــــه دل خندیدن...با گریه هم گریه کردیم...
آهـنـگـــی رو همــزمــان بـا هـم گــوش کــردیـم و اشــک ریـخـتـیـم ...!
مواظب خودت باش وشــب بـخـیــرهـامـون پشــت پیامامون جـــا نمــــــی مـوند ...!
اما امــروز داسـتـــان بــــــــرگـــــشـته ...
این بار فقط منم
پـشــت شیـشـه ی ســرد مــانـیـتـــــــورو
دلــــم لــــک زده بــرای یــه صــــــــــورتــک بــــوســه ....!
یه صورتک لبخند تا از ته دل بخندم...!!!
لـــــــک زده بـــرای یــه آهـنــــــــگ هـمـــــــزمــان ...
لــک زده بـــــــــرای یــه مواظب خودت باش و شــــــــب بـخـــــــــیــر ...
دلم لک زده برای اون دیروزهایی که قدرشو ندونستیم...
برای روزایی که دلت وقت و بی وقت هوامو میکرد......

نوشته شده در چهارشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۲ساعت 15:39 توسط ☂♥ム乃乃ム丂♥☂|

[تصویر: 5q60_4.gif]

نوشته شده در یکشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۲ساعت 19:13 توسط ☂♥ム乃乃ム丂♥☂|

پارسال این روزا برامون پر بود از عطر شکلات و کادو و عروسک اما امسال نمیدونم ولنتاین رو با کی جشن میگیری؟ هر جا و با هر کسی باشی دوستت دارم ولنتایت مبارک…

...

اگه شکلات بودی شیرین ترین بودی . اگه عروسک بودی بغلی ترین بودی. اگه شمع بودی روشن ترین بودی و تا زمانی که دوست منی عزیز ترینی ولنتاین مبارک.

نوشته شده در چهارشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۲ساعت 22:10 توسط ☂♥ム乃乃ム丂♥☂|

فکرشم نکن ، دوباره با خیالت عاشقم نکن

تو مال من نمیشی دلخوشم نکن،فکرشم نکن

منتظر نباش ، اگرچه غرق دل تو اشک و گریه هاش

نمیذارم بیاد به گوش تو صداش ، منتظر نباش

حالا که ، یکی دیگه کنارته

تموم سهم من ازت اتاق و خاطراتته

تو واسم ، یه عکسی روی میز من

قراره با یه سایه زندگی کنم عزیز من

فکرشم نکن

فکرشم نکن ، دوباره مثل اون روزا

یه عالم حرفای دوتایی باشه بین ما دوتا

من بی تو، یه درد بی نهایتم

گمون کنم تا آسمون رسیده این شکایتم

فکرشم نکن

♫♫♫

بعضی حرفا می سوزونه قلب آدمو

بعضیا یه حرفایی میگن به آدمو

کاش تو مثل بقیه نبودی با دلم

درد عشق تو کشیدم ای خدا دلم

نوشته شده در پنجشنبه دهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 22:59 توسط ☂♥ム乃乃ム丂♥☂|


 در آغوش خودم هستم


 من خودم را در آغوش گرفته ام !

 

 نه چندان با لطافت و نه چندان با محبت


 اما وفادارِ وفادار...

نوشته شده در چهارشنبه نهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 13:15 توسط ☂♥ム乃乃ム丂♥☂|

مُهِمْ نيست چَنْد سآلِتهْ ...


وَقْتي يآد گِرِفْتي...


جَوابِ دوستْ دآشْتَنْ رو...


با جُفْتَكْ اَنْدآخْتَنْ نَدي...


  بِهِتْ ميگَنْ آدَمْ...

نوشته شده در چهارشنبه نهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 13:12 توسط ☂♥ム乃乃ム丂♥☂|مَنـــــ بَـــرایــِــــ دوســـ♥ـتـــــ... داشــتـَنـِتــــــ... ،
   
 
بَـــرایــِــــ لَمـــسِــــ... دَســـتانِتــــــ... ،
  
 
[تصویر: 90255627891161590422.jpg]
 
   
 
بَـــرایــِــــ نِگــــاه دَر چَشـــمانَتــــــ... ،
   
[تصویر: 63589962093578819266.jpg]
 
   
 
بَـــرایــِــــ بــــوســــیدَنَتــــــ... ،
   
[تصویر: 06085635753193615521.jpg]
 
   
 
بَـــرآیــِــــ غَــــــرقــــــ... شُــدن دَر آغــوشَتـــــ... ،
  
 
 
  
[تصویر: %D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AA%DB%8C%DB%8C.jpg]
 
 
بَـــرآیــِــــ زِندِگــــــی بــآ خــیــالَتـــــ... ؛
 
 
[تصویر: 03126115050117874989.jpg]
  
 
 
  
 
بَـــرآیــِــــ نَفَــــس نَفَــــس زَدَن دَر دِلــــتَنگـــی هآیَتـــــــ... ؛
   
[تصویر: 19090936375194710962.jpg]
 
   
 
بَـــرایــِــــ زِندِگــــی بــا نــامَــتــــــ... ؛
   
[تصویر: 09534050000681372290.jpg]
 
   
 
بَـــرآیــِــــ نجوآهای عآشـ♥ــقآنه دَر گوشَــتـــــ... ،
   
[تصویر: 34249867722705522264.jpg]
 
   
 
از هـــیــچـــــ... کَــــسیــــــ... اِجـــازِهـــ... نـِــمیـــ گیرَمـــ... ؛
   
 
حَتّـــــــی اَز خــــودَتـــــ...
  

نوشته شده در جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۹۲ساعت 14:44 توسط ☂♥ム乃乃ム丂♥☂|


میترسم از وقتی که  یه روزی یه جایی از کنارم رد بشی و...
وای خدایا نه من طاقتش را ندارم

وشاید سال ها بعد . . .
بی تفاوت از کنار هم بگذریم و
در دل بگوییم :
                   آن غریبه ! چقدر آشنای خاطراتم بود !

[تصویر: 24436996805459448835.gif]

نوشته شده در پنجشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۲ساعت 9:42 توسط ☂♥ム乃乃ム丂♥☂|

دلم کمی خدا می خواهد...
دلم!!!
تمام شدن میخواهد

از ان تمام شدن هایی

که بشود
نقطه سر خط.
انگاه
دیکته تمام شود
ومن دیگر آغاز نشوم....
دلــم كــَمى خــُدا مــى خــوآهـَد
كـــَمى سكــوت
دلــَم دل بـــُريدن مــى خــوآهـَد
كــَمى اَشك
كــَمى بــُهت
كــَمى آغــوش آسمــآنى
كــمى دور شــُدن اَز ايــن جــنس آدم ...
راستی خدا ! اگر من نبودم ...
این همه غمهایت را چه میکردی؟؟؟!!!

نوشته شده در دوشنبه نهم دی ۱۳۹۲ساعت 19:41 توسط ☂♥ム乃乃ム丂♥☂|

بارون بارید ،تو بارون اشکای چشامو ندید

گرمای شونه هاشو ازم گرفت من موندم و یه تب شدید

من تنهام ، تو که قهری باهام

نمونده تو سینت عشقی برام

حالا من اسیر فاصله هــــــام

بهم زدی ، عشق تو با من

تصمیم تو گرفتی نامرد

حالا من هنوز چشم بـــراه

خیلی مستم

من تو فکر توام و تو تو بغل یکی دیگه ولو

ولی نداره عیبی اصلاً

خودمم خسته شدم بس که به هر سازی که زدی

هی می رقصم

راستشو بخوای طاقتی نمونده برام

دوست دارم همه چی تموم شه الان

نمی خوام بختم الکی حروم شه برات

بدرد تو میخورن فقط همون پسرا

که پارتی کنن با تو و امثال تو

فقط واسه یکی دو شب حال میکنن

چته رنگت پریده تو چرا فسی

تو که دست رد نمی زنی به سینه کسی

تو که اسمت همه جا یهو پیچید

بگو چطور بغل همه ولو میشی

آخ تف به روت ، تف به این شانسم

کاش تو رو از روز اول نمی شناختم

بازم قطره های بارون، ناله های آروم

چشایی که خیسه از خاطرات با اون

منم خسته و روانی و داغون

برو همه جا بگو که از سرم زیادی

دیگه به موندنتم نیست اصلاً هم نیازی

میگی دوسم داری؟ هنوز عاشقمی؟

اینم یکی از اون دروغات که اکثراً میسازی

تو نمی تونی جبران کنی اشتباهتو

برو واسه کس دیگه بریز عشوه هاتو

دلم اینقد ازت دیگه زده شده

که حاضر نیستم دیگه بشنوم صداتو

نوشته شده در پنجشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۲ساعت 16:37 توسط ☂♥ム乃乃ム丂♥☂|

http://www.axgig.com/images/55602421566132486029.jpg

نوشته شده در پنجشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۲ساعت 16:19 توسط ☂♥ム乃乃ム丂♥☂|


[تصویر: 15533873955690682443.gif]

نوشته شده در شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۲ساعت 20:7 توسط ☂♥ム乃乃ム丂♥☂|

اینـــو آویـــــــــ ــــــــزه گوشت کــنـــــــــ ...!مگـــه نخوآستــی بــــری؟!!پس اینکــــه گــــریـــــــــ ـــــــه می کــــنم یــآ نـــهــــــــــ !

 اینــکه شــــآدمـــــــ ــــ  یــــآ نـــهـ !

 

اینکـــه مواظــــــ ــــــــــ ــــــب خــــودم هستــــــــــ ـم یـــآ نــهــــــــــــ !بـه خــودمـ  ربــــــــ ــــــط دآرهتـــو کـــه بـــه خــــواسته ات رسیـــــــــــ ـــــــــــدیــــــــــــ...


رفتــــــ ــــــــــ ـــــــ ـــــی... 


 
پس دیگــــــــه ســــ ـــآکت شو لعنتیــــــــــــــ.....

نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ساعت 21:1 توسط ☂♥ム乃乃ム丂♥☂|

صدامو داری

به احترامت هیچوقت حتی ، من

نمینداختم نگامو جایی

رفتی با اینکه میدونستی

تو رو دوست داشتم و رو هیچکی نی اون حسی

که رو تو بود و هست

شاید از اولشم من بودم که نباید میذاشتم رو تو دست

رو همه خوبی هام بستی چطور چشاتو

هیس هیچی نگو فقط ببر صداتو

ببین چه دپرسم ببین چه بی حسم

دیگه من حتی به خودمم نمی رسم

اصلا بی خیال

دیگه گذشت از درد و دل

منو تو هردو تامون شدیم  دیگه هر دو ول

یه شب با این ،یه شب با اون

هزار تا کصافط کاری داریم به همرامون

منکه از تو بیشتر بود حاشیم

منکه حتی اگه تو نباشی ام

فقط به تو فک میکنم و تورو میخوام

چیه فک کردی مثل تو لا…ش.یــــم

دیگه خستم از خاطرات موندگارت

بدم میاد از اون نگاهت

برو نمیخوام بر گردی پیشم چون

خوب میدونم که کنارش خوبه حالت

وقتی نیستی معاشرت با همه سخته

بگو مست کنار کی میخوابی آخر هفته

ها چیه چپ نگاه میکنی طلب کاری؟

جدیداً در اومدی از فاز طرفداری

دل من ، با دل تو، که یکی نیست

بد بخت قیافتو ببین، ترکیدی

مسیرامون هم از هم جداست ،دیدی

باشه  تو خوبی اصلا تو راست میگی

چیه، فک کردی مثل تو هولم

مو بیچاری یکی لم داده تو بغلم

تو که رفتی حرمت یه سری چیزارو

جلو دوستام نگه میداشتی اقلاً

خوتو ببین که چقد فس فسی

منم یه عصبی استرسی

که به همه میپرم چون هیچوقت دوست نداشتم

که ببینم اسم تو میاد کنار اسم کسی

راستی بگو بینم هنوز باهاشی یا

این بد بختم رفت قاطی داداشیا

قاطی همونایی که کردی تو بهشون بدی

همون بیچاره هایی که دورشون زدی

آخه خیانت کردی به من تو چطور

تو اون حالت باید میگرفتم مچتو

برو خوش باش باهاش ولی بدون

که زودگذره این روزای خوش تو

خیالت تخت که واست دل ، تنگ نمیشه

بعد تو به هیچکسی دلگرم نمیشه

چرا نگران منی حالمو میپرسی

حال من، که از این بهتر نمیشه

پس بهتره که ندیم به دوستیمون کشش

تو هم خواهشا دیگه از ما بیرون بکش

چون دیگه مهم نیست بخوای باشی تو با کسی

سریعتر خوشحالم کن، با یه خداحافظی

نوشته شده در چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۲ساعت 19:49 توسط ☂♥ム乃乃ム丂♥☂|


آخرين مطالب
» بدون تو چشای من به این در بازم خیره . . .
» غرق دردم ولی میخندم
» خیلیا
» بسته راهِ نفسم . . .
» خدایا
» گاهی . . .
» من از تمام دنیـــا …
» عشق چیه؟
» تنهایے
» مـهـربـانـی تـا کـــــــی ؟؟

Design By : Pichak